Rozwody Poznań

KANCELARIA NMB

Kancelaria Prawnicza, adwokaci, radcy prawni Poznań

Szybki kontakt z ekspertem:
Adwokat Rafał Mielcarek
Tel.: 61 851 75 52
Kom.: 660 725 900
 • rozwód bez orzekania o winie
 • rozwód na zgodny wniosek małżonków
 • rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego małżonka
 • rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej
 • rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
 • rozwód z wnioskiem o eksmisję
 • rozwód osób mieszkających za granicą
 • uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego

 

 • separacja bez orzekania o winie
 • separacja na zgodny wniosek małżonków
 • separacja z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego małżonka
 • separacja z orzekaniem o władzy rodzicielskiej
 • separacja z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
 • separacja z wnioskiem o eksmisję
 • separacja osób mieszkających za granicą

 

 • podział majątku dorobkowego małżonków
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty
 • zniesienie współwłasności majątkowej
 • umowy majątkowe małżeńskie

 

 • zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
 • ustalenie czy małżeństwo może być zawarte
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej niedorozwojem umysłowym
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi

 

 • przyznanie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • wydanie dziecka
 • zezwolenie na rozporządzaniem majątkiem dziecka
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
 • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej

 

 • dochodzenie przed sądem alimentów
 • podwyższenie / obniżenie alimentów
 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny
 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów
 • wystąpienie do sądu stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł
 • wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności nadanej wyrokowi alimentacyjnemu
 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów
 • alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu
 • wypłata wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka
 • umowy alimentacyjne

 

 • wystąpienie do sadu o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • egzekwowanie zasądzonych przez sąd kontaktów

 

 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA)
 • ustalenie macierzyństwa
 • uznanie dziecka
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • zaprzeczenie macierzyństwa
 • unieważnienie uznania dziecka
 • nadanie nazwiska ojca
 • zmiana nazwiska

 

 • przysposobienie
 • adopcja zagraniczna
 • rozwiązanie przysposobienia
 • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna
 • zarządzenie o ochronie osoby pozostającej pod opieką
 • zwolnienie opiekuna
 • ustanowienie kuratora
 • zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozyty sądowego kosztowności
 • przyznanie opiekunowi wynagrodzenia
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku składania rachunków z zarządu
 • wydanie zarządzenia w związku z naruszeniem przez opiekuna obowiązków
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku złożenia rachunku końcowego
 • ustanowienie kuratora w sprawie o dochodzenie ojcostwa
 • ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego
 • ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
 • ustanowienie kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
 • uchylenie kurateli
 • ubezwłasnowolnienie całkowite
 • ubezwłasnowolnienie częściowe


 • rozliczenia związków konkubenckich
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie istnienia/nieistnienia małżeństwa
 • ustanowienie zakazu styczności

Nasz zespół

Rafał Mielcarek - adwokat
Rafał Mielcarek
adwokat
Radosław Namysł - adwokat
Radosław Namysł
adwokat
Maciej Bredow - radca prawny
Maciej Bredow
radca prawny
Anna Waligóra - adwokat
Anna Waligóra
adwokat

Dorota Bełżek
aplikant adwokacki
Anna Bryszak
asystent prawny